Saturday, February 12, 2011

2/13/2011教學連絡事項

 

本週教學: 第八課-長裙                                                                                        
                    課文閱讀,生字生詞講解,講述課文大意及現代白話詩歌與  
                古詩的不同點.
                    
靜 思 語: 心有定力,智慧自然產生.
 
補充教材:成語-天衣無縫

回家作業: 第八課-長裙 8-1至8-5                   
                閱讀課文及補充教材各五遍. 

連絡事項下星期 2/20/2011 Winter vacation學校不上課,    
               同學們有個愉快的徦日.

No comments:

Post a Comment