Saturday, October 13, 2012


10/14/2012 教學 連絡單本週教學: 第二課-我教爺爺用電腦
                   課文閲讀,生字生詞講解.
                   考第一課生詞
         
 靜思語:中心德目:感恩丶孝順一
                               自愛是報恩,付出是感恩。
                               孝順就是在父母需要你的時候,能歡喜付出

補充教材:拼音、靜思語教材

回家作業:第二課-我教爺爺用電腦週星期一至星期五之二
                     閲讀課文及 補充教材和靜思語各五遍.


連絡事項:下星期10月21日第三節課上靜思語,課外活動暫停一次。 
                   No comments:

Post a Comment