Saturday, June 1, 2013
6/02/2013 教學 連絡單

 本週教學:  複習第五課至第八課


靜思語:中心德目:心不難、事就不難「屋寛不如心寛.」
       
              好事要提得起,是非要放得下,成就別人就是成就自己.                                                 
補充 教材:靜思語,成語及量詞.
                     茶和生活

回家作業 :複習第五課至第八課及量詞.

連絡事項:下星期六月九日期末考,請同學回家好好準備,希望同學們有個好的成績.

                                                                     

               
                 
                 
               

No comments:

Post a Comment